Årsplan

Årsplanen reflekterer den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.  Barna skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

Tilvenning

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen».

Våre tiltak

I Heimvang barnehage har vi utarbeidet en handlingsplan slik at foreldre og barn skal føle seg trygge på at tilvenningperioden blir så god som mulig. Handlingsplanen er et arbeidsredskap for de ansatte.

Hvert barn får sin egen kontaktperson, som har et særskilt ansvar for oppfølging av barnet i barnehagen, og kommunikasjonen med foreldrene .

 • De tre første dagene er barnet i barnehagen fra kl 8.30 til kl 10.30 med foreldrene til stede

 • Den fjerde dagen deltar barnet i vårt første måltid, kl 11. Foreldre kan være til stede, avhengig av barnets behov.

 • Den femte dagen prøver barnet å sove i barnehagen mellom kl 12 og kl 14. Det hentes rett etter soving.

 • Når barnet har kommet inn i barnehagens soverutiner blir de med på andre måltid, kl 14.

 • Deretter fases barnet inn i vanlige rutiner. 

Vennskap og fellesskap

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap. Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser. Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering.

Våre tiltak

 • Vi jobber med at alle barn skal få delta i lek og skape relasjoner til andre barn. Vi er tilstede der konflikter utspiller seg,

 • Vi er opptatt av at barna skal bli trygge både med personalet og med barnehagen.

 • Vi er veldig bevisst på rutiner (utetid, samlingsstund, måltid, sovetid) hver dag. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet.

 • Vi jobber med sosial kompetanse, kunnskap om hvordan vi kan leve sammen.

 • Vi hjelper barna til å tolke hverandre og uttrykke egne opplevelser og følelser ut i fra situasjonen. 

 • Vi støtter barnas initiativ.

Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og språklige samhandling.

Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan oppleve glede og engasjement gjennom lek.

Våre tiltak

 • Vår filosofi er at barn bygger vennskap gjennom rollespill og lek. Det er også med på å utvikle barnas sosialekompetanse, selvfølelse og fornemmelse for andres barns behov.
 • Vi har forsøkt å lage et ute- og innemiljø hvor barna selv kan velge leker etter sine egne interesser. Samtidig legger vi opp til pedagogisk læring rundt barnas interesse for tall og bokstaver, rom og form.

 • Barnehagens beliggenhet ved markagrensen gjør det naturlig å satse på fysisk utvikling gjennom bevegelse i naturen. I tillegg stimulerer vi til dans, klatring på lekeplassen og enkle former for sport. I løpet av de første årene tilegner barn seg grunnleggende motoriske ferdigheter som er nødvendig for å klare seg på egenhånd i livet.

 • Barnehagen har en del turer og aktiviteter, for eksempel: Reptilparken, Eventyr fabrikken, museum, bondegård. Denne type turer og aktiviteter betyr ekstra utgifter (i 2021/2022 ble det 500 kroner), men er frivillig og godkjennes av SU.

Læring

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer nysgjerrighet og lærelyst. Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne evner.

Våre tiltak

 • Vi lærer å samarbeide: Det er gjennom erfaringer med aktivt og positivt samspill med andre barn at noe av denviktigste læringen skjer, nemlig hvordan man tilpasser seg hverandre og lærer å ta hensyn til og samarbeide medhverandre.

 • Målrettede læringsaktiviteter som er bra for en allsidig læring og utvikling. Det kan dels skje ved at barna selv kanvelge aktiviteter som forming, fysisk aktivitet eller lesing.

 • Kjærlighet til naturen står sentralt i Heimvang barnehage. I løpet av tiden hos oss blir barna kjent med planter og dyr, landskap, årstider og vær.

 • Vi er opptatt av økologi og naturvern, kildesortering er del av våre daglige gjøremål.

Kommunikasjon og språk

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å gi uttrykk for egne meninger og følelser. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling. Se «Oslostandard for barns språkutvikling».

Våre tiltak

 • De ansatte vil være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst.

 • Vi skaper et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntrer til å lytte og leke med lyd, rim, rytme og fabulere medhjelp av språk og sang. Ellers er vi tydelige på å sette ord på alt vi gjør.

 • Vi støtter opp når barna prøver å kommunisere.

 • Vi støtter barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har senspråkutvikling. 

 • Vi har utarbeidet og følger planen for systematisk observasjon av alle barns språkutvikling.

Digital praksis

Våre tiltak

 • Personalet vil være aktive sammen med barna, og sørge for at digitale verktøy gir merverdi i det pedagogiskearbeidet.
 • I Heimvang barnehage tar vi mange bilder. I blant studerer vi bildene på en skjerm for å snakke om det vi har gjort i barnehagen sammen med barna.

 • Datamaskinen brukes i også for å sette bilder til eventyr og sanger.

 • Ellers har barna en variert digital kompetanse allerede før de starter i barnehagen, som personalet skal bygge videre på – og videreutvikle.

Livsmestring og helse

Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd. Barnehagen skal være en arenafor daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede ogsunne helsevaner.

Våre tiltak

 • Helse, miljø og sikkerhet har topp prioritet. Vi har nulltoleranse for alt som kan være en risiko.

 • Vi har balansert klima-anlegg. Inneklimavurderinger ble utført av Mycoteam i 2021 – prøveresultatet ligger godt innenfor det som er normalt.

 • Alle de ansatte har vært på kursing i matlaging, og er opptatt av sunn mat.

 • Vi er forsiktig med kake og is, utover spesielle anledninger.

 • Barnehagen lager all maten selv. Vi spiser varm mat hver dag.

Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative prosesser.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Barnehagens ansatteskal utøve god digital dømmekraft i samarbeid med foresatte.


Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene

 • Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål. 
 • Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene:·      
 • Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
 •  Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.
 • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.
 • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.

  OM BARNEHAGEN
 • Heimvang barnehage er spesialisert på de minste barna og ønsker å gi dem en fin og rolig start på barnehagetilværelsen.
 • Barnehagen åpnet i 2003. Høsten 2013 ble barnehagen fornyet både inne og ute. Lokalene som barnehagen disponerer er lyse og delikate, med gulvvarme og balansert ventilasjonsanlegg – som sikrer frisk luft til enhver tid. Lekeplassen har norskproduserte apparater med klatrestativ, husker, karusell, postbil og lekehus.
 • Heimvang barnehage drives i tråd med Barnehageloven. Årsplanen beskriver de overordnede målene og hvordan vi jobber å nå disse. Styrer har det faglige ansvaret for å lage årsplanen med progresjonsplan i samarbeid med eier, ansatte og foreldre. Årsplan med progresjonsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
 • Det viktigste for oss er trivsel på arbeidsplassen, både for store og små.
 • Heimvang barnehage skal gi trygghet, som er grunnleggende for barnets lek og læring; stimulere barnas sosiale, språklige og fysiske utvikling
 • Fra 2021 er vi med i regionalordning som går ut på kompetanseheving sammen med OsloMET 

Slemdalsveien 93 | Telefon: 414 55 153 | reporteren@mac.com

© 2022